TOČKA 1: DVOREC HOŠPERK in DOLOČANJE MEJE

Zgodovinska pot Planina

Planina historic trail

Strateškega pomena najugodnejše povezave Padske nižine s prostranimi ravnicami Podonavja, Postojnskih vrat so se prebivalci Sredozemlja dobro zavedali že v prazgodovini, o čemur pričajo številne arheološke najdbe. Ostanki rimskih obrambnih sistemov na Hrušici, mogočen Ravbarjev stolp in ruševine Starega gradu nad Hošperkom (Haasbergom) le pritrjujejo tisočletnim prizadevanjem k nadziranju prelaza, čigar severno stran na robu Planinskega polja zaznamuje razpotegnjena veduta Planine. 

 

Dvorec je zgrajen na nizki terasi pod Zajčjim hribom, kot so nekoč imenovali 703m visok osameli vrh med Rakovim Škocjanom in Planinskim poljem. O pomembni legi hriba pričajo ugotovitve, da so se na njem zvrstili gradišče, rimska postojanka in v srednjem veku (prvič omenjen v 13. stoletju) tudi prvotni grad Haasberk (Hošperk). Iz nemškega imena Haas lahko sklepamo, da gre za prevod Zajčjega hriba (Zajec – Haase).

Grad je bil porušen v potresu leta 1509. Rodbina Eggenbergov, ki je imela grad v lasti, se ni odločila za njegovo obnovo, ampak je raje zgradila nov grad ob vznožju hriba. 

Leta 1716 je Marija Eggenberška prodala Hošperk Johannu Casparju Cobenzlu. Ta rodbina na mestu obstoječega zgradila nov mogočen baročni dvorec z grajskim parkom. Z letom 1846 preide v last grofov Windischgraetzov, ki dvorec s parkom še obogatijo. Dvorec je požgan v marcu 1944 in od takrat žalostno propada. Njegove razvaline je občina Postojna razglasila za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Dvorec je obiskal tudi takratni cesar Franc Jožef I. Le-ta je Notranjsko sicer obiskal v letu otvoritve železniške proge Dunaj – Trst leta 1857,  dvakrat v letu 1864 in ponovno skoraj dvajset let kasneje leta 1883. 

Dvorec je imel tako v tistem času odlično prometno povezavo, saj je bila železniška postaja Rakek oddaljena le pet kilometrov.  

 

Dvorec Hošperk v času pred prvo svetovno vojno. Vir: Notranjski muzej

Italija je z napadom na Avstro – Ogrsko v letu 1915 prekršila predvojne dogovore in v zameno za svoj vstop v vojno od Antante iztržila tajni Londonski memorandum. V njem so bile Italiji obljubljene tudi slovenske dežele Avstro – Ogrske.

V obširnih gozdovih kneza kmalu zrastejo delovna naselja sekačev – potrebe vojske po lesu so bile izjemne. Med železniško postajo Pivka in gozdnimi hišami pri Otoški in Jurjevi dolini na Javornikih so zgradili celo ozkotirno železnico za transport lesa.

Uspešna ofenziva  in premik fronte na reko Piave leta 1917 je dala upanja, da se bo vojna kmalu končala. A že leto dni kasneje je zaradi narodnih gibanj, splošnega pomanjkanja in neuspešnosti reform, Avstro – Ogrska pričela razpadati. Najprej so neodvisnost razglasili Čehi in Slovaki, že naslednji dan smo jim sledili Slovenci, Hrvati in Srbi. Italijanska vojska je izkoristila priložnost in razkroj vojske izkoristila za svojo ofenzivo proti vzhodu. 

3. novembra 1918 je Avstro – Ogrska podpisala premirje in sprejela zasedbo antantne (zavezniške) vojske območja med Julijskimi Alpami in Reko. Slovenci, takrat že povezani v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov (SHS) smo lahko le nemočno opazovali kako Italijani zasedajo naše kraje. Postojna, Planina, Rakek in celo Logatec se znajdejo na okupiranem ozemlju in italijanska vojska že decembra 1918 samovoljno in v nasprotju z Ženevsko konvencijo uvede italijanske napise, imena in upravo. “Začasno” okupacijo so dojemali kot dokončno, ne glede na narodnostno sestavo ozemlja. 

3D prikaz ostankov obrambnih nasipov, teras in ostankov prvotnega starega gradu Hošperk.
Pogled na dvorec z zadnje strani. Državna meja je potekala le nekaj metrov za stojiščem fotografa.
Ohranjeni mejnik je danes pomnik in del kulturne dediščine dvorca.

1. decembra 1918, dober mesec po ustanovitvi, se Država SHS in Kraljevina Srbija združita v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS). Nova kraljevina, ki je imela nerešenih večino svojih meja, je veliko stavila na izid mirovne konference, a sta bili državi primorani sami reševati sporno mejo. 

12. novembra 1920 predstavniki obeh držav podpišejo pogodbo o določitvi meje in razen dela Notranjske je Italija dosegla vse svoje zahteve ter celo presegla obljube, ki so ji bile dane leta 1915 v Londonu. Do umika italijanske vojske in državnih služb iz Planine je prišlo 27. februarja 1921. O prevzemu območja in posebnem vlaku na katerem so člani mejne komisije pod vodstvom generala Maistra prispeli v Logatec in do Rakeka si lahko preberete v samostojnem prispevku – povezava. 

Potni list kneginje Leotine Windischgraetz. Ker so zaposleni na dvoru Hošperk (Haasberg) stanovali na obeh straneh meje, so morali za vsakodnevno prečkanje meje pridobiti posebne dovolilnice pri oblasteh.

Osvoboditev Planine, kot so umik italijanske vojske takrat označili časopisi je bil šele začetek skoraj štiri leta trajajočega procesa natančne določitve mejne črte. Med letoma 1921 in 1925 sta bila tako Planina kot dvorec Hošperk pod nadzorom Kraljevine SHS, kar pa ni bilo v interesu kneza, ki je cenkal med prednostmi in slabosti pripadnosti eni ali drugi državi. Njegove gozdove so okupirali Italiji, ki so njegovo naklonjenost kupovali predvsem s tem, da mu niso grozili z odvzemom posesti. Kraljevina SHS po drugi strani, je za večino posesti veleposestnikov imenovala državne upravitelje. Knez Windischgrätz je posledično sklenil, da je zanj bolje, če kar največ dobi Italija in leta 1925 mu je uspelo doseči spremembo mejne črte. Njegov dom je sicer pripadel Italiji, a meja ga je obkrožala s kar treh smeri. Ob križišču z glavno cesto pri mostu preko Unice sta državi kasneje uredili maloobmejni prehod tako, da so zaposleni v dvorcu lahko nemoteno prihajali na delo – večina jih je namreč živela v Planini. 

Mejne izkaznice in potni list

Do vzpostavitve mejnih prehodov in maloobmejnih izkaznic so morali prebivalci ob meji, poleg potnega lista, ob prečkanju začasne demarkacijske črte pokazati tudi dovoljenje. Merilo pri izdaji dovoljenj je bila tudi “družbena zanesljivost” prosilca – župan občine Logatec je tako jamčil za dobro ime kneginje Leotine Windischgrätz, katere potni list je danes ohranjen v Arhivu Republike Slovenije. 

1922 – Obmejni incident, o katerem je poročalo Okrajno glavarstvo: 27. februarja je vlak povozil podnarednika Jurija Pogarževskega (obmejna četa 20), ko je med spremljanjem tovornega vlaka proti Postojni izskočil iz njega na območju demarkacijske črte, kot je bilo v navadi. Le pet dni pred tem se je podobno zgodilo italijanskemu finančniku, ki je spremljal tovorni vlak proti Rakeku – ranjen je obležal 300 m znotraj ozemlja Kraljevine Jugoslavije. 

Obmejni incident so beležili tudi v juliju, ko so v bližini dvora Hošperk s pomočjo njegovega brata identificirali truplo ustreljenega Petra Jakca iz Velikega mlina pri Buzetu; raziskave okoliščin niso obrodile sadov.

Mejnik, ki je na južnem delu parka označeval mejno črto v neposredni bližini dvorca.

Zgodovinska pot Planina je nastala v okviru projekta “Alpski zid – tematska pot pri Planini”, ki je del participativnega proračuna Moja občina 2022 – 2023, v sodelvanju z Zgodovinskim društvom Rapalska meja, Zavodom Znanje Postojna, OE Turizem in OE Notranjski muzej Postojna ter RRA Zeleni kras.

Dodatne informacije ali naročilo vodnika po poti:

TIC Postojna

Tržaška cesta 59a
6230 Postojna
Slovenija

M: +386 (0)64 179 972
E: tic.postojna.info@zavod-znanje.si

cropped-logoZDRM_bel-01.png